Aspekty, modality a polarity

Eliska Landovska Astrologie Praha 2 tel. 604479804
Pod pojmem planetární aspekty se v astrologii rozumí mocenské a kooperativní vztahy mezi planetami. Pomocí nich je možné obdržet další část uceleného obrazu astrologického črtu (radixu, vztahového horoskopu, horoskopu události, apod.)
Aspekt představuje úhel, pod jakým nahlíží v astrologické projekci jedna planeta na druhou, ovšem vždy pouze s uvážením polarit a modalit znamení, ve kterých obě planety stojí. V astrologii se tento úhel v kruhovém grafu znázorňuje pouze - zpravidla kolorovanou - spojnicí mezi planetami, tedy úsečí na kruhu grafu, ne jako geometrický úhel, a délka této spojnice případně spolu s její barvou ukazuje, o který aspekt se v daném případě jedná.
Triviálním aspektem z geometrického pohledu je konjunkce, která má čárku zcela kratičkou nebo žádnou a pokrývá úhly kolem 0 stupňů, tedy planety, které se na obloze z pohledu ze Země nacházejí na velmi blízkých vertikálách.
Pro sílu a legitimnost aspektu jsou důležité:
 • znamení obou planet, jejich polarita a modalita
 • úhel mezi vertikálami a jeho odchylka od přesného úhlu příslušejícího danému aspektu - tzv. orbis, má hodnotu různou pro různé aspekty a také pro různé zúčastněné planety; tato hodnota se pohybuje od desítek úhlových minut do několika stupňů. S výjimkou zmíněné konjunkce a opozice může být tento rozdíl od přesného aspektu max. 12 stupňů, obvykle však třetina až polovina této hodnoty.
 • rozdíl v elevaci obou planet a znaménka těchto výšek nad projekční rovinou - jsou-li obě kladná, obě zaporná anebo střídavá
 • oběžná rychlost obou planet, zvláště vzdalují-li se úhlově nebo přibližují
 • povaha planet a jejich povýšení nebo ponížení vzhledem ke znamení v němž leží
 • vztahy dispozice a recepce podle znamení a domů
 • antiscia a kontraantiscia v souvislosti s dělením zvířetníku na poloviny podle slunovratů a délky dne (osa Rak - Kozoroh)

Kardinálními aspekty jsou:

 • konjunkce 0 stupňů +- 7, vzácně až 15 stupňů
 • opozice 180 stupňů +-6 vzácně až 15 stupňů
 • kvadratura90 stupňů +- 6 stupňů
 • trigon120 stupňů +- 6 stupňů
 • sextil60 stupňů +- 6 stupňů

Druhotné aspekty jsou:

Subtilní aspekty více zdůrazněné v moderní astrologii posledních dvou století

 • biseptil102,857 stupně +- 1 stupeň
 • triseptil 154,286 stupně +- 1 stupeň
 • binovil 80 stupňů +- 1 stupeň
 • kvatronovil 160 stupňů +- 1 stupeň
 • undecil 32,727 stupně +- 1 stupeň
 • a jeho násobky

Tyto úhly jsou dané dělením kruhu malými celými čísly a případně malými celočíselnými násobky těchto podílů. Pro první přiblížení dává dělení kruhu malými lichými čísly harmonické aspekty, všeobecně považované za prospěšné, konstruktivní.
Při dělení malými sudými čísly dostáváme základ tvrdých aspektů; dělení na prospěšné a škodlivé tady není zcela přiměřené - aspekty typu opozice nebo kvadratury bývají hnacím motorem akce, zatímco harmonické aspekty vedle svého příznivého účinku přinášejí sklony k pasivitě a spokojenosti s daným stavem. Ani při nejlepším nadání a výhodách daných například zkušeností minulých vtělení, které se v horoskopu zrozence mohou projevovat harmonickými aspekty, není vhodné "proplouvat" životem cestou nejmenšího odporu - výsledkem bývají kompromisy s morálkou, promeškané příležitosti, nerozvinuté dovednosti a často i nuzná existence. Je to i případ trigonů zmíněných dále, které podle astrologické praxe naznačují často sklon k mrhání talentem a lenivost jako druhou stránku stejné mince. Je-li však hnací silou dobrá vůle a uvědomělost, potom harmonické aspekty dávají výhodu ve hře, která může dělit úspěch od nezdaru. Tvrdé aspekty ovšem nedělají život lehčí ani při dobré vůli, nicméně při vhodných poměrech je jimi naznačené napětí znakem dostatku energie a elánu pro vývoj duše.
Dělením kruhu - 360 stupňů - na třetiny dostáváme trigon. I jeho polovina (tedy šestina kruhu) však je harmonický aspekt - sextil. Pětina, sedmina a devítina kruhu dávají kvintil, septil a novil. Jejich malé násobky stejně jako jejich poloviny představují rovněž harmonické, byť sekundární aspekty - triseptil, bikvintil, binovil apod. Polosextil, čtvrtina trigonu - tedy dvanáctina kruhu - je stále harmonický, byť slabý aspekt, který v zásadě spojuje rovnolehlé dekany dvou po sobě následujících znamení.
Dělení dvěma přináší opozici, dělení čtyřmi kvadraturu. I seskvikvadrát je konečně 3/8 kruhu - 3 x 45 stupňů - a představuje značně obtížný aspekt. Polovina kvadratury - polokvadratura je také napjatý aspekt, ale schůdnější proto, že spojuje planety ve znameních stejné polarity. Skutečně, úhlové hodnoty aspektů mají úzkou souvislost s periodami pravidelného střídání elementů, modalit a polarit ve zvířetníku.

Aspekty podchycují možnost, případně ochotu s jakou témata obou planet spolupracují anebo spolupracovat nemohou a popisují také případnou konfliktnost oblastí pokrytých oběma planetami pro daný črt.
Například kvadratura naznačuje nemožnost kooperace mezi dvěma planetami - oblastmi, které tyto planety postihují, vytváří však značné napětí a motivaci, případně přitažlivost. Opozice představuje výzvu mezi dvěma doplňkovými koncepty, při které je snadnější konflikt než vstřícnost, avšak tuto druhou možnost opozice nepopírá.
Sextil popisuje vztah mezi planetami nebo body ležícími ve dvou znameních stejné polarity a je to podobně kooperativní aspekt jako trigon. Rozdílem je, že v případě trigonu jde o dvě znamení stejného živlu a tím i stejné polarity - ale v případě sextilu vstupuje do hry rozdílnost znamení daná odlišným živlem.
Planety, které spolu stojí v legitimním trigonu, spolupracují zcela přirozeně, někdy i ke škodě věci. Vždy však záleží na všech uvedených faktorech, určité kombinace planet mohou kterýkoliv aspekt zcela devalvovat, zatímco u spojení jiných planet může být kvadratura přínosným prvkem - buď proto, že spolupráci znemožňuje, anebo protože vytváří zdravé napětí, bez kterého by nedošlo k žádné pozitivní aktivitě.
Pro aspekty s minory nebo stálicemi se nutný orbis přiměřeně snižuje - např. proto, aby byl sextil s asteroidem Ceres považován za platný aspekt, vyžaduje se orbis 1 stupně, mezi minory navzájem se často aplikuje půlstupňový orbis.
Některé - i jinak kvalitní - výpočetní pomůcky ukazují sextil nebo trigon i mezi znameními, které samy o sobě takový vztah vylučují - pouze na základě hodnocení úhlu. To je zčásti následek nemístného zjednodušování daného přehlížením základů astrologie a samotného konceptu astrologických aspektů.
Příkladem - je-li mezi planetou na konci znamení Býka a jinou planetou, která leží na začátku Vah, úhel 122 stupňů 30 minut, je formálně naplněn orbis do 3 stupňů, odpovídající trigonu, ale Býk je zemské, negativní znamení a Váhy vzdušné, pozitivní. Dostáváme aspekt blízký trigonu, jenž ovšem není trigonem, ale jeho náznakem. Tyto pseudo-aspekty se v některých, zvláště nových amerických astrologických školách označují zvláštním termínem off-sign nebo dissociate ( "mimo znamení", planeta dala správnému znamení košem ) a v solidní astronomické praxi ovšem mají význam vzhledem k případným progresím, při nichž se body s plynutím času symbolicky přemísťují ve směru přirozeného pohybu po ekliptice. V tomto smyslu lze na uvedené případy nahlížet jako na další pomůcky astrologa při využití progrese a direkce k hodnocení časového působení konstelací a aspektů.
Druhý faktor, který opodstatňuje vyhodnocování podle úhlu se zanedbáním povahy znamení, je přechodový jev u hranic jednotlivých znamení, popřípadě domů - ve zkratce podáno: oblast dvou stupňů před začátkem znamení a dvou stupňů následujících po této hranici je ze zkušenosti i teorie považována za území přechodových jevů, kdy se projevují vlivy následujícího, resp. v opačném pohledu předchozího znamení. Markantní projevy má v tomto ohledu Slunce na posledních nebo prvních stupních znamení; podobně i významná planeta (bod) ležící na rozhraní domů může v určitých směrech vystupovat jakoby byl už v následujícím domě a to i při správně zvoleném systému domů. Je třeba nezapomínat, že takové off-sign pohledy mohou být rozšířením náhledu pro některé kvality, ale ne základem výkladu astrologického črtu.
Podobně není kvadraturou vztah mezi planetami v Kozorohu a Býku přestože orbis právě nepřesahuje 5 stupňů. Znamení v kvadratuře mají rozdílnou polaritu.
Kvinkunx, někde také inconjunct, je často pojímán ještě jako kardinální aspekt; jde nepochybně o důležitý aspekt, neboť označuje vzájemně se vylučující oblasti s nutností včasného rozhodnutí - to je přiklonit se k jedné eventualitě nebo druhé nebo dosažení kompromisu. Jde o vztah planet (bodů) ležících ve znamení zčásti nebo zcela vzájemně rozporných a vyžaduje, aby zájmy obou oblastí byly změněny vědomou snahou o dosažení použitelného výsledku. V určitých případech kvinkunx indikuje nutnost vyhovět včas jedné prioritě (a poté druhé) ze dvou zcela rozporných zájmů.
Praktický projev "působení" kvinkunxu je neochota zabývat se problémem vyznačeným kvinkunxem a z toho vyplývající následné škody z prodlení.
Kvinkunx je také součástí karmického konstelačního vzoru zvaného jod, který obsahuje dva aspekty kvinkunxu se sextilem mezi dvěma ze tří zúčastněných planet (bodů). Jod klasické (nepopulární) astrologie také vyžaduje, aby všechny tři body byly hmotná tělesa - planety - a nárokuje také určitý poměr jejich rychlostí (respektive, které planety mají být vnitřní či vnější).
Astrologické apekty samy nic na zemi ani nikde jinde nezpůsobují (zatímco síla myšlenky ano). Podstata výroku "Hvězdy vedou, ne vládnou" tkví ve skutečnosti, že dění na Zemi, stejně jako oběh nebeských těles, podléhá jednomu kosmickému řádu, takže nebeské události - jako jsou konjunkce a další aspekty mezi nebeskými tělesy, zatmění a podobně - mohou vyznačovat jinak nezřejmá hnutí ve světě příčin. Dynamiku tohoto světa zajímavým způsobem zachycuje také Kniha proměn. V tomto světě je daná přeměna forem a daná pravidla lze chápat jako obdobu jízdního řádu - který rovněž neobsahuje vědomost, zdali do daného vlaku v danou dobu nasednete. Zatímco určité karmické příčiny mohou vést k víceméně nevyhnutelnému fyzickému výsledku, je každý z nás obdařen poměrně bohatě svobodou jednání a vždy také svobodou měnit sebe sama. Proto ve většině případů předpovězení událostí jako je doba úmrtí není z principu správně proveditelné a z hlediska astrologické profesionality jsou podobné prognózy vždy nepřípustné - s výjimkou ovšem těch historických případů, kdy astrolog musel volit mezi zásadně nesprávnou, potenciálně nespolehlivou (a častěji i nepravou) prognózou vladařovy smrti a vědomím vlastní poměrně přesně predikovatelné a nepříjemně blízké doby úmrtí v případě dodržení profesní cti.

 

Nejnovější příspěvky blogu