Mýty jako obraz astrologických zákonitostí

Eliska Landovska Astrologie Praha 2 tel. 604479804
Staré řecké i římské mýty, podobně jako některé pohádky, legendy prastarých indiánských kultur, indická mytologie, staroegyptská božstva - zde všude nacházíme souvislosti s učením astrologie a obrazy jejích poznatků.
Jako příklad může sloužit řecká a římská báje o Castoru a Poluxovi, zrcadlo zimní královny jako obraz Lillith v Panně nebo třeba kult Bohyně matky.
Tyto tradice jsou běžně spojovány s ročními obdobími nebo přímo s oběhem planet, případně částmi hvězdné oblohy.

 

Eliska Landovska Astrologie Praha 2 tel. 604479804

Znamení Blíženců

Castor a Pollux

- dvojčata, která Diovi ( vtělenému do labutě ) povila Léda, jsou nerozluční bratři. Jejich život je plný společných dobrudružství. Účastnili se Jásonovy výpravy za zlatým rounem, osvobodili svou sestru Helenu unesenou Theseem ještě předtím, než se proslavila jako pohnutka k trójské válce. Castor byl mistrem v krocení koní, Pollux vynikal v boxu a vyznamenal se tak i v Jásonově výpravě. Když byl Castor zabit v boji s Idasem a Lynceem ( jako důvod sporu jsou jejich snoubenky nebo také koně, které měli uchvátit ), pro božský původ obou dvojčat - Diových synů - Zeus svolil, aby obě dvojčata střídavě pobývala na Zemi a mezi bohy a tak se nemusela trvale rozloučit.
Castor a Pollux jsou dvě nejasnější stálice souhvězdí Blíženců ( Gemini ) a ukazují na stálý konflikt racionality a božské intuice, na dvojjakost lidské povahy, konflikt svědomí a vůle.

Toto znamení ovládá planeta Merkur se svým neustálým rozdělováním syrové sluneční energie.
Jednou z otázek, které pro Blížence představují opravdový problém je "jak se cítíš?".
Jeho odpověď typicky začíná: "Myslím, že ...". Pokud trváte na emočních hlubinách, najdou se i zde výjimky, ale vědomí vlastní identity a zažívání neracionálních hnutí duše jsou jinak široce komunikativnímu a rozum vytěžujícímu Merkurovi v zásadě cizí.
Blíženec disponuje schopností širokého rozhledu, bývá velmi lehce vzdělatelný, často výborně vaří (někdy zcela nečekaným způsobem), a jeho základní obavou bývá, aby mu něco zajímavého neuniklo - což je také jediná pohnutka, která může omezit jeho pronikavou potřebu rozumět všemu do základů.
Mezi Blíženci - ženami - naleznete běžně výborné kamarádky, které disponují šarmem, ale nepomluví vás za to, že samy dobře vypadáte. Mnoho výrazně ženských návyků Blížence téměř odpuzuje.
Blíženec bývá výborný tlumočník nebo tiskový mluvčí, může vládnout plynně několika jazyky a většinou neexistuje problém, o němž by toho nevěděl dost. S tímto slunečním znamením většinou můžete aspirovat na premiérskou nebo prezidentskou funkci, pokud projevíte únosnou míru konzistence v projevu.

Blíženci bývají parťáci do nepohody, málokdy ale pro klidné partnerství.

Jejich fyzická konstituce bývá zpravidla zcela nezlomná (ačkoli mohou působit jemně a velmi proporčně), což jim často nebrání v konzumování léků na kdejakou nemoc v neskromných dávkách.

 

Eliska Landovska Astrologie Praha 2 tel. 604479804

Znamení Vodnáře

Mýtus o Prométheovi

Zeus se rozhněval na lidstvo pro jeho zpupnost, povýšenost a neúctu k bohům a za trest vzal lidem oheň. Prométheovi, který byl synem bohů, se lidí zželelo. Věřil, že již byli dost potrestáni a že se dozajista napraví. Ukradl tedy tajně olympský oheň a přinesl jej na zem. Za tento čin jej stihl krutý trest. Hromovládný Zeus ho nechal přikovat ke kavkazské skále. Každý den přilétal orel, aby mu kloval játra z těla, a ta mu každou noc znovu dorůstala. Tak trpěl za svou neposlušnost a nezávislý názor spojený s pohotovostí.

Jedním ze zcela klíčových rysů Vodnáře je často až naivní idealismus a také touha dělat věci jinak. Toto znamení je věrné myšlenkovým konceptům více než jakémukoliv řádu. Vodnář je bohatě obdařen syntetickou myslí, která operuje s nadhledem a složitými abstrakcemi. Jeho krédo je - v návaznosti na předchozí znamení Kozoroha - znamení dospělosti a protekce - překonat vlastní stín. Přestože Vodnář se často může jevit také jako malý spořínek, jeho motivace není "aby zbylo pro mne, pro moji rodinu", nýbrž v čisté podobě "aby zbylo na mé revoluční koncepce" - které patří lidstvu jako celku a které někdo musí přivést na pozemské pláně. Vodnář, který je věrný svému znamení, dává aniž očekává profit. Je choten zapomínat na jídlo, spánek a typicky je na to i konstitučně dobře vybaven. Jeho velká potřeba svobody a nezávislosti je bržděna pouze idealismem - postavíte-li před takového zrozence ceduli s nápisem "Nepřekračovat!", znamená to pro něj zcela zásadní výzvu. V rodinném životě bývá překvapivě věrný a poměrně konzervativní. Nicméně, je to partner pro dobrodružství a základní škola partnerských vztahů vám na něj nestačí.

Tomuto znamení spoluvládnou Uran a Saturn. Uranovo časté "rozhodl jsem se jinak" případně "v zájmu vyššího principu" a Saturnův koncept zaslouženého trestu jsou základními úskalími tohoto znamení. Jako každé znamení má i Vodnář svůj stín - polohu, ve které jsou přednosti znamení částečně nebo zcela překryty negativními rysy, případně jsou jinak nedocenitelné kvality znamení deformovány do karikaturní polohy. Tak se i z Vodnáře může (třeba dočasně) stát domácí usurpátor a despota, člověk, který bojuje především za vlastní moc a nadřazenost. Velkým zájmem Vodnáře je spolkaření, angažovanost na různých shromážděních, konferencích a klubech; stínem této inklinace je radikalismus a elitářství, kdy "v zájmu vyššího principu" může být i zcela pošlapána humanita (vzpomeňme fašismus, který ještě před několika desetiletími téměř zaplavil svět).
Vodnářovo velké intelektuální nadání a idealismus může být vážnou překážkou harmonického partnerství - ve stínové poloze mohou jakékoliv city chybět nebo být nedospělé, na úrovni malého dítěte. Nadto si mnoho Vodnářů nechce přiznat, že slovo "partner" není významově zcela totožné s "přítel" nebo "kamarád" - a v životě má problém mezi nimi rozlišovat. Z nezištnosti a ochoty trpět za zájmy nadřazené zájmům jednotlivce se může stát čistý egoismus.
Vodnář může být ekologickým aktivistou - na rozdíl od některých jiných znamení - třeba jinak velmi racionální Panny, která má rozum nerozum přírodu prostě ráda a přirozeně inklinuje k pomoci druhým - je zpravidla Vodnářovou motivací myšlenka, koncept bez jakéhokoliv intuitivního nebo citového základu.
Problém, který má lidstvo od počátku bytí s myšlenkou, je ovšem notoricky známý - bez ohledu na velikost intelektu, která jí pomohla na zem, se může myšlenka stát vraždícím nástrojem.

 

Eliska Landovska Astrologie Praha 2 tel. 604479804
Nakonec je třeba připomenout pro každé znamení, že poloha Slunce při narození symbolizuje oblast, ve které bude člověk dozrávat po celý život, ale je to jen sluneční znamení - zlomek celku, jen jeden odlesk sil, které formují člověka v jeho životě, byť jde o zlomek podstatný. Další velké zlomky označuje druhé astrologické světlo - Luna a dále ascendent, střed nebe a vývoj duše naznačující lunární uzly. Poloha planet v domech, znameních a dekanech a jejich aspekty, progresívní působení planet a konstelací od narození až do smrti je to, co astrologie může k prospěchu člověka vyložit jako hybné motivy, závazky a příležitosti. Co astrologie nemůže vyložit je, jak člověk s vesmírnými silami a dědictvím minulosti naloží na základě své svobodné vůle, odvahy a vyspělosti duše. Samotný horoskop zrození odhalí potenciál zrození, zasloužené výhody, karmické zásluhy a karmické dluhy, zkušenost a získané schopnosti, oblasti určené k rozvoji, životní zlomy a podmínečně změnu preferencí s věkem. Astrolog může říci, jak silný bude motiv k tomu či onomu konání a může říci kdy bude dobrá vůle vystavena zkoušce, ve které se může zlomit, může předpovědět, kdy se zrozenci patrně vymstí pochybení a kdy patrně bude muset za svá selhání zaplatit, respektive kdy se důsledek předchozího jednání s větší silou v určité oblasti projeví. Může předpovědět, kdy přijde nabídka k pomoci či příležitost napravit chybu. Nikdy nemůže říci, jakým se člověk stane, protože okamžikem zrození jsme dostali ke svým závazkům, výhodám a omezením také svobodnou vůli. Každého z nás také mění soužití s jinými lidmi, jinak by to velké divadlo ztratilo smysl.
Protože však vedle větší slávy boží je účelem pozemského života pouze zušlechtění a povýšení duše blíže nebeským kvalitám - a člověk k tomu potřebuje životní lekce - a tyto lekce dostává v zájmu svého rozvoje v příhodnou dobu (ačkoliv se to často nezdá) - dobrý astrolog může odvodit, jaké lekce to budou a - se znalostí toho, co člověk již vykonal nad rámec stanovených lekcí a jaké lekce už úspěšně zpracoval - i kdy s nimi může počítat.

 
Dále též zde.

Nejnovější příspěvky blogu